Algemene voorwaarden domeinregistratie en hosting

Wanneer u een domein registreert of een hosting account aanvraagt bij VAIPS, gelden onderstaande voorwaarden:

 1. VAIPS behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen; u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
 2. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur, welke is gedefinieerd in punt 13, de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.
 3. VAIPS gebruikt email voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van client om ten allen tijde een actief emailadres door te geven en emails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.
 4. In het geval van wanbetaling, wangedrag of contractbreuk heeft VAIPS het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand schakelt VAIPS een incassoburo in waarvan de kosten geheel op client verhaald zullen worden.
 5. De producten en diensten van VAIPS mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. VAIPS neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de diensten. Client zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (spam). Client zal geen materiaal naar servers uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op servers mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van VAIPS.
 6. Client verklaart VAIPS niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van client, en verplicht zich VAIPS direct op de hoogte te stellen als client enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van client op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 7. VAIPS houdt client verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratievoorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
 8. VAIPS stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Client verklaart VAIPS nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 9. Client zal de infrastructuur van VAIPS niet gebruiken voor het sturen van ongevraagde commerciele email (spam), noch diensten van VAIPS te gebruiken in verband met spam. Wanneer VAIPS een gegronde klacht ontvangt over spam afkomstig van Client, dan zal VAIPS zonder vorm van bericht de dienst uitschakelen en de bestanden van Client verwijderen.
 10. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van VAIPS is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst niet in gevaar brengt. VAIPS zal client op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 11. Extra kosten ten gevolge van overgebruik van de dienst worden berekend op de eerstvolgende factuur.
 12. Tarieven voor de diensten en producten zullen per automatische incasso worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 13. Client gaat deze overeenkomst met VAIPS aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 kalendermaanden. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 14. Tot installatie van de dienst wordt overgegaan na ontvangst van een ondertekende overeenkomst en bijbehorende bijlagen.
 15. Alle in de Offerte genoemde bedragen zijn exclusief  BTW.
 16. Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde documenten op welke wijze dan ook worden zonder schriftelijke bevestiging door de directie van VAIPS als ongeldig beschouwd.
 17. Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaam, danwel oneigenlijk gebruik zijn ten bate van Client.
 18. VAIPS behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de gebruiker ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het niet incasseerbaar zijn van een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen, het doorgeven van verkeerde poort-informatie, et cetera.
 19. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden. Mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere punten onverminderd geldig.

 

 • NEEM CONTACT MET ONS OP

  [contact-form-7 id="513" title="CF-widget"]