Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met VAIPS. Door het aangaan van een relatie met VAIPS zijn alle betrekkingen tussen VAIPS en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

In verband met domeinregistraties en hosting gelden deze aanvullende voorwaarden.

1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomsten.
1.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op door VAIPS aangegane overeenkomsten en aanbiedingen tot het verrichten van diensten en het leveren van producten, waarbij VAIPS als leverancier optreedt, behoudens wanneer door VAIPS uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Aan eventueel overeengekomen afwijkende overeenkomsten kan de afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.
1.3. De opdrachtgever treedt op grond van enige overeenkomst op als wederverkoper van VAIPS of als afnemer van VAIPS.
1.4. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door VAIPS zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit een mededeling van de opdrachtgever dat deze de voorwaarden van VAIPS niet aanvaardt en andere voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.5. Alle door VAIPS verstrekte aanbiedingen en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan, tenzij VAIPS schriftelijk, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden VAIPS slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
1.6. Door aanvaarding van VAIPS’s aanbiedingen of door het geven van een opdracht aan VAIPS aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden met buitenwerking stelling van alle met deze algemene voorwaarden onverenigbare condities, waarnaar afnemer mocht verwijzen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. In geval van meerdere algemene voorwaarden gelden uitsluitend de voorwaarden van VAIPS, ongeacht de contractuele relatie.
1.7. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor VAIPS bindend indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. VAIPS behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.

2. De prijs
2.1. De door VAIPS gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en vermeld in de Europese valuta.
2.2. VAIPS behoudt zich het recht voor vanwege administratie- en verzendkosten een bedrag van € 25,– in rekening te brengen voor diensten en leveringen met een netto factuurwaarde lager dan € 75,–.
2.3. Alle uurtarieven worden in rekening gebracht op nacalculatie van de bestede uren, met als toevoeging dat afronding geschiedt op halve uren naar boven, tegen daarvoor periodiek door VAIPS vastgestelde tarieven.
2.4. De in de aanbieding gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende salarissen, sociale- en fiscale lasten, inkoopprijzen, invoerrechten, vervoer- en opslagkosten en verdere prijsbepalende factoren.
2.5. Indien zich na het uitbrengen van de offerte en wijziging in een of meer van in artikel 2.4. benoemde factoren voordoet, heeft VAIPS het recht, ook als de opdracht inmiddels is verleend, de prijzen op billijke wijze aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.

3. Plaats van levering en levertijden.

3.1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de dienstverlening en/of levering aan het door de opdrachtgever vooraf bekendgemaakte adres in Nederland.
3.2. Alle door VAIPS in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn bindend. Overschrijding hiervan geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering van de opdracht of het recht om de dienstverlening en/of producten bij aanvang/levering te weigeren. Zodra de levertijd in belangrijke mate overschreden dreigt te worden zal VAIPS de opdrachtgever hierover informeren.
3.3. Verzending, vervoer, opslag en/of overdracht van producten, daaronder begrepen hard- en software, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook wanneer VAIPS de verzekering daarvan verzorgt. Indien schriftelijk overeengekomen, is VAIPS gehouden een dergelijke verzekering af te sluiten.
3.4. Indien de opdrachtgever verzoekt de levering van een opdracht op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld door verzending per expresse, dan kunnen de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.5. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag VAIPS de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de afronding van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Uitvoering
4.1. Voor levering van de diensten zal opdrachtgever inzage geven in alle haar ter beschikking staande en relevante gegevens, welke VAIPS noodzakelijk acht teneinde de werkzaamheden naar behoren te verrichten.
4.2. De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat werkzaamheden verricht kunnen worden op de door VAIPS gewenste tijdstippen tijdens de normale werkuren van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemene feestdagen) telkens van 9.00 uur tot 17.30 uur.
4.3. De opdrachtgever zal er op toezien dat VAIPS haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten in een passende werkruimte. Tevens dienen de door VAIPS noodzakelijk geachte faciliteiten ter beschikking te zijn.
4.4. De opdrachtgever zal zorg dragen voor de aanwezigheid van tenminste een ter zake kundig en bevoegd medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, ongeacht of deze gedurende de normale werktijden van de opdrachtgever of daarbuiten worden uitgevoerd.
4.5. VAIPS behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van diensten van derden, die dienen te worden beschouwd als medewerkers in dienst van VAIPS.
4.6. Indien VAIPS, buiten haar schuld om, door onvoldoende toegankelijkheid of bereikbaarheid van informatie en/of producten met wachttijden wordt geconfronteerd, wordt het uurtarief doorberekend.
4.7. Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen is slechts bindend indien VAIPS dit schriftelijk is overeengekomen.
4.8. Indien door omstandigheden die in de sfeer van opdrachtgever liggen meerwerk noodzakelijk is kan VAIPS dit meerwerk zonder nadere aankondiging uitvoeren. De kosten hiervan zullen voor rekening van de opdrachtgever komen.
4.9. Indien opdrachtgever voortzetting van de werkzaamheden buiten de werktijden verzoekt, zal VAIPS waar mogelijk hieraan voldoen. De kosten bedragen de voor die werkzaamheden geldende uurtarieven, vermeerderd met een toeslag van 100% voor zaterdagen en avonden en 200% voor zondagen, feestdagen en nachtelijke uren. Indien van een vooraf overeengekomen eenheidsprijs voor de opdracht sprake is, zal alleen het extra tarief in rekening worden gebracht.
4.10. De opdrachtgever wordt geacht de door VAIPS verleende diensten na uitvoering van de werkzaamheden te hebben geaccepteerd mogelijk door ondertekening van het technisch rapport.

5. Reclames
5.1. Eventuele reclames omtrent werkzaamheden worden alleen in
behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk en aangetekend zijn aangemeld.
5.2. Indien naar het oordeel van VAIPS reclames omtrent diensten en/of producten terecht zijn, zal VAIPS in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde diensten alsnog conform de opdracht uit te voeren en/of producten te herstellen/opnieuw te leveren, zonder recht op schadevergoeding.
5.3. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
5.4. Aanvaarding van retourzending van producten geschiedt uitsluitend indien de opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten van retourzending zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Garantie
6.1. VAIPS garandeert dat zij opdrachten met zorg zal verrichten.
6.2. Op door VAIPS geleverde producten is altijd de fabrieksgarantie van toepassing. Deze kan verschillen per product. VAIPS aanvaardt geen enkele garantieaansprakelijkheid, maar zal bij alle defecten die vallen binnen de garantietermijn van de betrokken fabrikant of leverancier bemiddelen bij vervanging.
6.3. Ieder recht op deze bemiddeling vervalt indien producten naar het oordeel van VAIPS onoordeelkundig zijn gebruikt of indien blijkt dat derden reparaties hebben uitgevoerd.

7. Betaling
7.1. Binnen 14 dagen na factuurdatum dient de betaling te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op de rekening van VAIPS.
7.2. Betaling geschiedt in de valuta, waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval de schade ten gevolgen van koersverschillen voor rekening van de opdrachtgever komt.
7.3. De opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
7.4. Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn betaalt, heeft VAIPS het recht om vanaf vervaldatum 1,5 % rente per maand in rekening te brengen.
7.5. Indien VAIPS wegens niet betaling de vordering uit handen moet geven ter incasso, zal de opdrachtgever aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief de wettelijke rente, verschuldigd worden, met een minimum van € 120,–.
7.6. Indien opdrachtgever in gebreke is zijn betalingsverplichtingen jegens VAIPS na te komen, is VAIPS bevoegd, behoudens de overige haar toekomende rechten, de dienstverlening en/of levering voor de duur van het verzuim op te schorten dan wel tegen contante betaling van hoofdsom, rente en kosten, onder rembours of behoorlijke zekerheidstelling te verrichten.
7.7. Indien levering en betaling in gedeelten en op verschillende data is overeengekomen, is VAIPS gerechtigd haar levering op te schorten, indien en zolang de opdrachtgever in gebreke blijft.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De geleverde producten blijven eigendom van VAIPS totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen wegens VAIPS heeft voldaan.
8.2. Zolang de producten eigendom blijven van VAIPS, mag de opdrachtgever ze slechts in normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid.
8.3. In geval het eigendom van de producten bij VAIPS ligt en de opdrachtgever de producten reeds heeft verpand of overdracht in eigendom tot zekerheid heeft gegeven, dan strekt het eigendomsrecht van VAIPS zich tevens uit tot deze be- of verwerkte producten.
8.4. VAIPS behoudt zich alle industriële, intellectuele, en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen, uitvindingen (daarin vervallen, tekeningen, modellen, geschriften, andere auteursrechtelijke werken) en alle informatie voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.5. Onverminderd de overige haar toekomende rechten is VAIPS gerechtigd om, indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen.
8.6. Opdrachtgever verkeert in betalingsmoeilijkheden op het moment waarop naar het oordeel van VAIPS inning van vorderingen door VAIPS in gevaar komt.
8.7. Op de door opdrachtgever bij VAIPS gestalde hardware is het recht van retentie van toepassing.

9. Aansprakelijkheid
9.1. VAIPS is niet aansprakelijk voor schaden uit welke oorzaak ook aan de zijde van de opdrachtgever opgekomen in verband met door VAIPS geleverde diensten en/of producten.
9.2. Opdrachtgever vrijwaart VAIPS voor aanspraken wegens schade, opgetreden in verband met door VAIPS aan opdrachtgever geleverde diensten en/of producten.

10. Ontbinding
10.1. Overeenkomsten tussen VAIPS en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest of wanneer naar het oordeel van VAIPS inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden
10.2. In gevallen zoals vermeld in artikel 10.1 wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is elke vordering van VAIPS ten laste van afnemer dadelijk en ineens opeisbaar

11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht is kan de afnemer VAIPS nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien VAIPS wordt gehinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, vorst, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, epidemieën, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieve verbindingen.
11.2. Overmacht brengt echter nimmer het recht van opdrachtgever met zich mee om de overeenkomst op te zeggen, dan wel schadevergoeding te eisen.

12. Geheimhouding
12.1. De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat er geen vertrouwelijke gegevens omtrent de diensten en/of de producten dan wel omtrent de organisatie VAIPS zonder schriftelijke toestemming van laatstgenoemde aan derden medegedeeld of getoond zal worden.

13. Toepasselijk recht/partiële nietigheid
13.1. Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan Nederlands recht.
13.2. Mocht in de toekomst enig bepaling nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige voorwaarden die daar geen deel van uitmaken onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich na nietigverklaring de vernietigde passages zodanig aan te passen dat de oorspronkelijke strekking hiervan zo dicht mogelijk wordt benaderd.
13.3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

– – –

In verband met hosting en domeinregistraties bij VAIPS gelden onderstaande aanvullende voorwaarden:

 1. VAIPS behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen; u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
 2. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur, welke is gedefinieerd in punt 13, de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.
 3. VAIPS gebruikt email voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van client om ten allen tijde een actief emailadres door te geven en emails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.
 4. In het geval van wanbetaling, wangedrag of contractbreuk heeft VAIPS het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand schakelt VAIPS een incassoburo in waarvan de kosten geheel op client verhaald zullen worden.
 5. De producten en diensten van VAIPS mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. VAIPS neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de diensten. Client zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (spam). Client zal geen materiaal naar servers uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op servers mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van VAIPS.
 6. Client verklaart VAIPS niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van client, en verplicht zich VAIPS direct op de hoogte te stellen als client enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van client op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 7. VAIPS houdt client verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratievoorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
 8. VAIPS stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Client verklaart VAIPS nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 9. Client zal de infrastructuur van VAIPS niet gebruiken voor het sturen van ongevraagde commerciele email (spam), noch diensten van VAIPS te gebruiken in verband met spam. Wanneer VAIPS een gegronde klacht ontvangt over spam afkomstig van Client, dan zal VAIPS zonder vorm van bericht de dienst uitschakelen en de bestanden van Client verwijderen.
 10. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van VAIPS is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst niet in gevaar brengt. VAIPS zal client op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 11. Extra kosten ten gevolge van overgebruik van de dienst worden berekend op de eerstvolgende factuur.
 12. Tarieven voor de diensten en producten zullen per automatische incasso worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 13. Client gaat deze overeenkomst met VAIPS aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 kalendermaanden. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 14. Tot installatie van de dienst wordt overgegaan na ontvangst van een ondertekende overeenkomst en bijbehorende bijlagen.
 15. Alle in de Offerte genoemde bedragen zijn exclusief  BTW.
 16. Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde documenten op welke wijze dan ook worden zonder schriftelijke bevestiging door de directie van VAIPS als ongeldig beschouwd.
 17. Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaam, danwel oneigenlijk gebruik zijn ten bate van Client.
 18. VAIPS behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de gebruiker ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het niet incasseerbaar zijn van een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen, het doorgeven van verkeerde poort-informatie, et cetera.
 19. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden. Mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere punten onverminderd geldig.